Regulamin

DEFINICJE

Administrator – Firma Miliart Studio Milena Wójtowicz, ul. Sudecka 91, 20-867 Lublin, NIP 712-320-08-23

Dane – informacje oraz treści, które Użytkownik umieszcza na Platformie w tym dane osobowe.

Platforma – przestrzeń umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez Administratora Usług.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną

Użytkownik – osoba korzystająca z Usług, w tym z Witryn Internetowych, która skończyła 13 lat.

Zamówienie – wyrażenie przez Użytkownika chęci skorzystania z Usług.

Witryny Internetowe – strony internetowe znajdujące się pod adresem: kursy.swiadomesnienie.pl i inne.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W celu korzystania z Platformy niezbędny jest dostęp do Internetu.

2. Warunkiem korzystania z Platformy jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści. Akceptacja Regulaminu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

§ 2
ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienie może złożyć osoba, która ukończyła 13 lat.

3. Zamówienie zostaje zrealizowane natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty za daną Usługę. Użytkownik otrzymuje wtedy automatycznie dostęp do danej Usługi.

4. Użytkownik ma dostęp do Usługi na czas nieokreślony nie krótszy niż 365 dni od momentu zakupu.

§ 3
PŁATNOŚCI

1. Płatności za Usługi można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Aby dokonać płatności za Usługę, należy najpierw podać wszystkie wymagane Dane w formularzu Zamówienia.

3. Użytkownik dokonuje płatności przy pomocy systemu płatności Transferuj.pl (aktualnie tpay.com).

§ 4
DANE OSOBOWE

1. Administrator przetwarza Dane Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe przetwarzane będą do celów realizacji zamówienia oraz ewentualnych celów marketingowych i nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że pojawi się podstawa prawna nakazująca Administratorowi takie działanie.

§ 5
REKLAMACJE I ZWROTY

1. W ramach reklamacji Użytkownik może żądać zwrotu zapłaconej ceny Usługi lub spełnienia Usługi w należyty sposób.

2. Użytkownik może zażądać zwrotu w ciągu 14 dni od chwili zakupu (chyba, że w ofercie podano inaczej np. 30 dni), bez podania przyczyn, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e mailowy: kontakt@swiadomesnienie.pl.

3. W przypadku zwrotu, Administrator dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata lub inny rachunek podany przez Użytkownika. Zwrot jest możliwy wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe.

4. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 7 dni od dnia jej wpływu na wskazany wyżej adres e-mail. Jeśli w tym terminie reklamacja nie może zostać rozpatrzona, Administrator powiadomi Użytkownika e-mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 6
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Usługi jak i zawartość Witryn Internetowych, na które składają się w szczególności: teksty, nagrania audio, nagrania wideo, układ oraz wygląd Witryny Internetowej, stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przysługujących Administratorowi i podlegają ochronie przewidzianej w polskim prawie.

2. Użytkownik, który nabył jakiekolwiek Usługi może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń).

3. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby osoby nieupoważnione (takie, które nie zapłaciły za Usługę) nie miały dostępu do zakupionej Usługi.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Platforma, oraz wszystkie Usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy z przyczyn niezależnych od niego.

4. Użytkownik korzysta z Usług wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wszelkie osiągnięte wyniki lub ich brak są zależne wyłącznie od Użytkownika i nie mogą stanowić przedmiotu sporu. Wszelkie świadczone Usługi mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.